Pravidla

Definice pojmů

• Veřejnost – internetoví uživatelé, kteří posílají nominace a hlasují v jednotlivých kategoriích

• Odborná porota – významné osobnosti podnikatelského, mediálního a internetového světa vybrané pořadatelem

• Expertní panel – odborní novináři, publicisté a blogeři vybraní pořadatelem

1. Pořadatelem ankety Křišťálová Lupa 2024 – Cena českého Internetu (dále jen „anketa“) je společnost Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, IČ: 25648071, vydavatel serveru Lupa.cz.

2. Cílem ankety je zvolit nejzajímavější a nejprospěšnější projekty, služby a osobnosti českého Internetu. Ty jsou v soutěži rozděleny do následujících kategorií:

Kategorie pro hlasování veřejnosti

• Internetové obchodování – projekty, které jsou založeny na zprostředkování transakčních operací (e-shopy, cenové srovnávače, katalogy zboží, transakční weby, platební nástroje, slevové servery apod.

• Nástroje a služby – nástroje a služby provozované prostřednictvím internetu (např. databáze, katalogy, komunikační služby, publikační platformy).

• One (wo)man show – libovolný projekt či aktivita zajišťovaná prostřednictvím internetu jednou osobou – např. blog, zpravodajství, účet na Twitteru či Facebooku, e-commerce.

• On-line video – originální české videopořady, kanály na YouTube nebo Twitchi a další zajímavé počiny na poli internetového videa.

• Podcast roku – nejzajímavější, nejzábavnější a nejpoučnější obsah české audioscény.

• Zájmové weby – tematicky či žánrově definované projekty určené pro specifickou cílovou skupinu uživatelů (odborná média, specializované magazíny, lifestylová média, bulvární média, komunitní projekty).

• Zpravodajství a publicistika – zpravodajské a publicistické mediální projekty na českém internetu.

Influencer – osobnost známá na sociálních sítích či v jiných médiích, která významně ovlivňuje postoje, názory či chování svých sledujících

Kategorie pro hlasování Odborné poroty

• Mladá krev – projekt na českém internetu, za nímž stojí člověk/lidé do 30 let.

• Anticena – projekt, událost či aktivita problematického charakteru.

• Globální projekty českých tvůrců – projekty určené pro globální publikum tvořené z podstatné části tvůrci pocházejícími z České republiky. V této kategorii jako v jediné neplatí podmínka české lokalizace.

• E-commerce inspirace – inovativní, originální, inspirativní řešení, novinka či služba v oblasti internetového obchodování (projekt, distribuční kanál, obchodní model, zaměření, provedení apod.).

• Marketingová a obsahová inspirace - inovativní, originální či inspirativní marketingové nebo obsahové řešení, novinka či služba (projekt, formát, reklamní kampaň, PR komunikace, událost, vylepšení poskytovaných služeb).

• Osobnost roku – osobnost, která v poslední době výrazným způsobem ovlivnila prostředí českého Internetu.

• Projekt roku – výrazný počin vymykající se každodennímu dění na českém Internetu.

• Veřejně prospěšná služba – cena České televize – projekty, jejichž primárním cílem není peněžitý zisk, ale řešení nějakého společenského problému pomocí moderních komunikačních technologií a nástrojů.

Hvězda – start-up či jiná společnost, která v uplynulém roce zaznamenala výrazný růst

3. Veřejnost a Odborná porota do jednotlivých kategorií nejprve nominují podle podmínek nominací. Expertní panel následně uspořádá, protřídí a doplní nominace veřejnosti pro finální hlasování. Veřejnost resp. Odborná porota (podle kategorie) poté svým hlasováním určí jejich finální pořadí.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit v jakékoliv kategorii Divokou nominační kartu projektu, který nebyl vybrán Expertním panelem nebo nominacemi veřejnosti či Odborné poroty.

5. Pokud byl projekt resp. Osobnost roku v kategoriích, v nichž rozhoduje Odborná porota, vybrán a oceněn v některém z minulých ročníků ankety, nemůže již být nominován pro finální hlasování podruhé. Pouze pokud by v konkrétním případě došlo k výraznému posunu či vývoji, který dle úvahy Expertního panelu dává závažný důvod k tomu, aby byl projekt resp. osoba oceněna znovu, může jej Expertní panel nominovat opětovně.

6. Po veřejném vyhlášení finálních výsledků bude konečné pořadí uveřejněno i na stránkách ankety, a to včetně případných komentářů členů Odborné poroty. Konkrétní počty nominací či hlasů jednotlivých projektů, služeb či osobností v hlasování veřejnosti se neuveřejňují.

7. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit podle své úvahy, zda by některý projekt či osoba neměl být z nominací či hlasování vyloučen, zejména bude-li se jednat o instituce, služby či projekty s pornografickým obsahem, porušující platné zákony České republiky nebo šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii. Může tak učinit i dodatečně, například pokud důvod pro vyloučení shledá až v průběhu ankety.

Podmínky nominací

1. Nominovány mohou být pouze internetové projekty či služby spadající svojí převažující funkcí do některé z kategorií ankety.

2. Do ankety mohou být zařazeny pouze produkty a služby zaměřené na české uživatele, tj. disponující českou lokalizací. Tato podmínka neplatí pro kategorii Globální projekty českých tvůrců.

3. Své nominace do jednotlivých kategorií podává veřejnost a odborná porota podle těchto podmínek nominací a pomocí nominačního formuláře na stránkách ankety od 11. července do 16. srpna 2024.

4. Nominující mohou zadat v každé kategorii jednu službu, projekt či instituci. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden nominační hlas.

5. V průběhu ankety může jeden nominující prostřednictvím Internetu nominovat jen jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kategorie, stačí nominovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy jsou nominace definitivně potvrzeny, není již možné volbu změnit.

6. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím v anketě. Není dovoleno, aby provozovatelé motivovali své uživatele jakýmkoliv dárkem, odměnou apod.

7. Z nominací budou vyloučeny projekty pořadatele.

8. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové nominování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.
_________________________­_______________

Podmínky hlasování

1. Veřejné hlasování, které určí pořadí v kategoriích, ve kterých hlasuje veřejnost, proběhne od 25. září do 1. listopadu 2024 na stránkách ankety.

2. Hlasující mohou vybrat v každé kategorii jednu nominovanou službu, projekt či instituci. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden hlas. V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování prostřednictvím Internetu jen jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kategorie, stačí hlasovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu změnit.

3. Hlasovat pro své projekty mohou také jejich vlastníci, provozovatelé či výrobci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci hlasovacího formuláře. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k hlasování v anketě. Není dovoleno, aby provozovatelé motivovali své uživatele jakýmkoliv dárkem, odměnou apod.

4. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení prvních pěti míst (na slavnostním vyhlášení) v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 28. listopadu 2024.

5. Společnosti, jejichž projekty a služby se umístí na prvním místě v dané kategorii, obdrží od provozovatele diplom s potvrzeným umístěním a skleněnou cenu ve tvaru křišťálové lupy.

6. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety případně vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.

_________________________­_______________

Expertní panel – pravidla

Podstata věci
Cílem setkání Expertů je vybrat v každé kategorii (jak pro hlasování veřejnosti, tak pro hodnocení Odborné poroty) pět až cca deset nominací. Nominované projekty by měly jako celek co nejlépe charakterizovat aktuální situaci na trhu a reprezentovat nejinspirativnější projekty za poslední rok.

Výsledek by měl jednak dát prostor nejvýznamnějším projektům s jasným postavením na trhu a širokým spektrem uživatelů, jednak ukázat na nové, originální a zajímavé projekty, které ještě nezískaly masovou oblibu, popřípadě jsou určeny pro úzkou cílovou skupinu, ale svým provedením se vymykají běžnému standardu.

Rozhodovací proces
Každý expert má jeden hlas a rozhoduje se většinovým hlasováním. Experti přihlížejí jak k výsledkům veřejné nominace, tak k hlasům Odborné poroty. Hlasy veřejnosti ani hodnocení Odborné poroty nejsou pro Experty bezpodmínečně závazné, ale slouží jako klíčový ukazatel a měly by být do výsledku promítnuty měrou výraznou.

Tipy provozovatelů webů slouží primárně jako inspirace a nejsou závazné vůbec. Stejně tak nominace ze strany členů Odborné poroty, kteří hlasují pro vlastní projekt či pro projekt, v němž jsou nějakým způsobem angažováni.

Konflikty zájmů
Každý Expert nahlásí, pokud by měl rozhodovat o projektu, u něhož je v konfliktu zájmů. V takovém případě se zdrží hlasování a také veřejné diskuse nad nominací o dané věci (podklady k nominaci svého projektu může jako ostatní provozovatelé poskytnout během nominační fáze prostřednictvím formuláře určeného pro nominaci provozovatelům webů).

Role redakce Lupy
Redakce Lupy shromažďuje všechny podněty k nominacím a zpracovává kompletní podklady pro Expertní panel, včetně vlastních návrhů. Redakce Lupy si vyhrazuje právo doplnit finální nominace Expertů o Divokou kartu. Samozřejmě, jen pro ty projekty, kde sama redakce, popřípadě Internet Info nejsou angažované, jak je dáno pravidly ankety.

Forma
Ze setkání bude proveden neveřejný zápis zachycující každé hlasování o každém projektu.

Experti se zavazují zachovat mlčenlivost především o počtech hlasů, které jednotlivé projekty obdržely v nominační fázi. Stejně tak se zavazují k tomu, že tyto informace nevyužijí ve svůj prospěch, resp. ve prospěch jakýchkoliv projektů – např. při propagaci během hlasovací fáze.

Produktoví partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Organizátor

Produkce